INFORMACJE

Prezentujemy informacje związane z obowiązkiem „BIP” :

Dostępność cyfrowa stron BIP – nowe obowiązki dla podmiotów publicznych

Ustawa z 2019 roku nakłada na wszystkie jednostki publiczne szereg obowiązków i zasad związanych z prowadzeniem stron internetowych, w tym oczywiście BIP, a zwłaszcza sposobów publikacji informacji publicznych.

Każdego roku do dnia 31 marca nalezy uaktualnić treść tzw. Deklaracji dostępności cyfrowej, zamieszczonej na stronie internetowej. Bardzo istotnym elementem deklaracji jest Status dostępności, w którym podmiot zobowiązany jest do określenia czy prowadzona strona WWW, BIP jest zgodna, częściowo zgodna lub niezgodna z wymogami Ustawy. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, należy stronę zbadać, przeanalizować pod tym kątem i przedstawić wszystkie aktualnie istniejące niezgodności z WCAG 2.1.


Trwałe uruchomienie protokołu SSL dla wszystkich Biuletynów Informacji Publicznej mojbip.pl

Tak jak zapowiadaliśmy, obowiązuje już wymuszone korzystanie z protokołu SSL dla wszystkich domen. Klienci pracujący w naszej domenie mojbip.pl certyfikat SSL otrzymali od nas bezpłatnie.  Natomiast pozostali Klienci muszą zaopatrzyć się (zakupić) w certyfikaty SSL we własnym zakresie lub zlecić nam taką usługę.

Certyfikaty darmowe np. Let’s encrypted z 3 miesięcznym okresem ważności nie są obsługiwane.

Tym samym nie ma już możliwości opcjonalnego wyboru połączeń SSL i bez nich. Aktualnie używana jest tylko transmisja SSL (bezpieczne szyfrowanie).


Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku kontroluje BIP.

Pracownicy UODO sprawdzą, czy udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty do tego zobowiązane nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych. Zaplanowane kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w ww. obszarach działalności.

UODO kontroluje udostępnianie danych w BIP oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe. Poza tym sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.

Ostatnio UODO nałożył karę 40.000zł na Burmistrza Gminy w związku z nieprawidłowościami ze stroną BIP, między innymi dotyczyły one zbyt długiego czasu publikacji oświadczeń majątkowych (dostępne były od 9 lat), zaś przepisy dopuszczają maksymalny okres ich publikacji 6 lat.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zadzwoń, zaproponujemy rozwiązanie.


Zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej Kierownik jednostki odpowiada za realizację tego obowiązku w ramach strony BIP.

Od pewnego czasu zauważyliśmy większe zainteresowanie obywateli dostępem do informacji i w jakim zakresie to prawo jest przestrzegane przez podmioty publiczne. Pojawiły się skargi obywatelskie, a nawet sprawy w sądach z powodu braku dostępu do informacji publicznej. W takich przypadkach sądy orzekają na korzyść obywatela powołując się na:

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: Ustawa) „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Jest to jedyny przepis karny zawarty bezpośrednio w Ustawie. Przedmiotem ochrony normy z art. 23 Ustawy jest prawo obywatela do uzyskania informacji publicznej. Komentowany przepis chroni prawo do informacji z art. 61 Konstytucji RP.

http://kancelariakpg.pl/odpowiedzialnosc-karna-za-nieudostepnienie-informacji-publicznej-pa7-84-78