bezpieczny i intuicyjny Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE

Prezentujemy informacje związane z obowiązkiem „BIP” :

Rejestr umów – obowiązek dla Podmiotów publicznych od stycznia 2022, publikacja w BIP od lipca 2022:

Obowiązkowy od 1.1.2022 r. publiczny rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych wynika ze zmiany ustawy o finansach publicznych. Podmioty tworzące sektor finansów publicznych zostały wymienione w przepisie art. 9 ustawy o finansach publicznych:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
2a) związki metropolitalne;
3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego;
15) Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.  Dodatkowo ustawodawca zastrzegł, że przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej będzie się stosować odpowiednio.

Dodatkowo w rejestrze umów nie będą mogły być zamieszczane informacje o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W rejestrze umów zamieszcza się informacje o zawartych umowach w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej , których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Do rejestru umów będzie należało wprowadzić następujące dane:

1) numer umowy – o ile taki nadano;
2) datę i miejsce zawarcia umowy;
3) okres obowiązywania umowy;
4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
5) określenie przedmiotu umowy;
6) wartość przedmiotu umowy;
7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Dodatkowo każda jednostka sektora finansów publicznych będzie musiała wprowadzić do rejestru umów informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje w rejestrze umów zamieszczać należy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub zaistnienia okoliczności określonej w ust. 8 artykułu 34a ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 13 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w rejestrze umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie ustawy – od 1.1.2022 r.

W art. 34b ustawy o finansach publicznych przewidziano środek karny – Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1, albo podaje w nim nieprawdziwe dane podlega:

– grzywnie,
– karze ograniczenia wolności
– karze pozbawienia wolności do lat 2.


 

Dostępność cyfrowa stron BIP – nowe obowiązki dla podmiotów publicznych

Ustawa z 2019 roku nakłada na wszystkie jednostki publiczne szereg obowiązków i zasad związanych z prowadzeniem stron internetowych, w tym oczywiście BIP, a zwłaszcza sposobów publikacji informacji publicznych.

Od stycznia 2022 roku Ministerstwo Cyfryzacji kontrolujące strony podmiotów publicznych może nakładać kary finansowe z powodu braku lub błędnej deklaracji dostępności (5.000zł kary), a także z powodu niedostosowywania strony do wymogów Ustawy (10.000zł kary).

Każdego roku do dnia 31 marca należy uaktualnić treść tzw. Deklaracji dostępności cyfrowej, zamieszczonej na stronie internetowej. Bardzo istotnym elementem deklaracji jest Status dostępności, w którym podmiot zobowiązany jest do określenia czy prowadzona strona WWW, BIP jest zgodna, częściowo zgodna lub niezgodna z wymogami Ustawy. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, należy stronę zbadać, przeanalizować pod kątem dostępności cyfrowej i przedstawić wszystkie aktualnie istniejące niezgodności z WCAG 2.1.


 

Trwałe uruchomienie protokołu SSL dla wszystkich Biuletynów Informacji Publicznej mojbip.pl

Tak jak zapowiadaliśmy, obowiązuje już wymuszone korzystanie z protokołu SSL dla wszystkich domen. Klienci pracujący w naszej domenie mojbip.pl certyfikat SSL otrzymali od nas bezpłatnie.  Natomiast pozostali Klienci muszą zaopatrzyć się (zakupić) w certyfikaty SSL we własnym zakresie lub zlecić nam taką usługę.

Certyfikaty darmowe np. Let’s encrypted z 3 miesięcznym okresem ważności nie są obsługiwane.

Tym samym nie ma już możliwości opcjonalnego wyboru połączeń SSL i bez nich. Aktualnie używana jest tylko transmisja SSL (bezpieczne szyfrowanie).


 

Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku kontroluje BIP.

Pracownicy UODO sprawdzą, czy udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty do tego zobowiązane nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych. Zaplanowane kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w ww. obszarach działalności.

UODO kontroluje udostępnianie danych w BIP oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe. Poza tym sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.

Ostatnio UODO nałożył karę 40.000zł na Burmistrza Gminy w związku z nieprawidłowościami ze stroną BIP, między innymi dotyczyły one zbyt długiego czasu publikacji oświadczeń majątkowych (dostępne były od 9 lat), zaś przepisy dopuszczają maksymalny okres ich publikacji 6 lat.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zadzwoń, zaproponujemy rozwiązanie.


 

Zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej Kierownik jednostki odpowiada za realizację tego obowiązku w ramach strony BIP.

Od pewnego czasu zauważyliśmy większe zainteresowanie obywateli dostępem do informacji i w jakim zakresie to prawo jest przestrzegane przez podmioty publiczne. Pojawiły się skargi obywatelskie, a nawet sprawy w sądach z powodu braku dostępu do informacji publicznej. W takich przypadkach sądy orzekają na korzyść obywatela powołując się na:

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: Ustawa) „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Jest to jedyny przepis karny zawarty bezpośrednio w Ustawie. Przedmiotem ochrony normy z art. 23 Ustawy jest prawo obywatela do uzyskania informacji publicznej. Komentowany przepis chroni prawo do informacji z art. 61 Konstytucji RP.

http://kancelariakpg.pl/odpowiedzialnosc-karna-za-nieudostepnienie-informacji-publicznej-pa7-84-78