INFORMACJE

Prezentujemy informacje związane z obowiązkiem „BIP” :

Dostępność cyfrowa stron BIP – nowe obowiązki dla podmiotów publicznych

Ustawa z 2019 roku nakłada na wszystkie jednostki publiczne szereg obowiązków i zasad związanych z prowadzeniem stron internetowych, w tym oczywiście BIP, a zwłaszcza sposobów publikacji informacji publicznych.

Od stycznia 2022 roku Ministerstwo Cyfryzacji kontrolujące strony podmiotów publicznych może nakładać kary finansowe z powodu braku lub błędnej deklaracji dostępności (5.000zł kary), a także z powodu niedostosowywania strony do wymogów Ustawy (10.000zł kary).

Każdego roku do dnia 31 marca należy uaktualnić treść tzw. Deklaracji dostępności cyfrowej, zamieszczonej na stronie internetowej. Bardzo istotnym elementem deklaracji jest Status dostępności, w którym podmiot zobowiązany jest do określenia czy prowadzona strona WWW, BIP jest zgodna, częściowo zgodna lub niezgodna z wymogami Ustawy. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, należy stronę zbadać, przeanalizować pod kątem dostępności cyfrowej i przedstawić wszystkie aktualnie istniejące niezgodności z WCAG 2.1.


Trwałe uruchomienie protokołu SSL dla wszystkich Biuletynów Informacji Publicznej mojbip.pl

Tak jak zapowiadaliśmy, obowiązuje już wymuszone korzystanie z protokołu SSL dla wszystkich domen. Klienci pracujący w naszej domenie mojbip.pl certyfikat SSL otrzymali od nas bezpłatnie.  Natomiast pozostali Klienci muszą zaopatrzyć się (zakupić) w certyfikaty SSL we własnym zakresie lub zlecić nam taką usługę.

Certyfikaty darmowe np. Let’s encrypted z 3 miesięcznym okresem ważności nie są obsługiwane.

Tym samym nie ma już możliwości opcjonalnego wyboru połączeń SSL i bez nich. Aktualnie używana jest tylko transmisja SSL (bezpieczne szyfrowanie).


Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku kontroluje BIP.

Pracownicy UODO sprawdzą, czy udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty do tego zobowiązane nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych. Zaplanowane kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w ww. obszarach działalności.

UODO kontroluje udostępnianie danych w BIP oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe. Poza tym sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.

Ostatnio UODO nałożył karę 40.000zł na Burmistrza Gminy w związku z nieprawidłowościami ze stroną BIP, między innymi dotyczyły one zbyt długiego czasu publikacji oświadczeń majątkowych (dostępne były od 9 lat), zaś przepisy dopuszczają maksymalny okres ich publikacji 6 lat.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zadzwoń, zaproponujemy rozwiązanie.


Zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej Kierownik jednostki odpowiada za realizację tego obowiązku w ramach strony BIP.

Od pewnego czasu zauważyliśmy większe zainteresowanie obywateli dostępem do informacji i w jakim zakresie to prawo jest przestrzegane przez podmioty publiczne. Pojawiły się skargi obywatelskie, a nawet sprawy w sądach z powodu braku dostępu do informacji publicznej. W takich przypadkach sądy orzekają na korzyść obywatela powołując się na:

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: Ustawa) „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Jest to jedyny przepis karny zawarty bezpośrednio w Ustawie. Przedmiotem ochrony normy z art. 23 Ustawy jest prawo obywatela do uzyskania informacji publicznej. Komentowany przepis chroni prawo do informacji z art. 61 Konstytucji RP.

http://kancelariakpg.pl/odpowiedzialnosc-karna-za-nieudostepnienie-informacji-publicznej-pa7-84-78