bezpieczny i intuicyjny Biuletyn Informacji Publicznej

Dostępność cyfrowa – Ministerstwo kontroluje i nakłada kary finansowe

Obowiązek zapewnienia dostępności treści serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) oraz Ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przepisy mówią o 4 zasadach dostępności cyfrowej:

 1. Postrzegalność
  Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. Postrzegalność związana jest ściśle z percepcją tj. odbiorem zamieszczanych informacji za pomocą zmysłów. Informacje zawarte na stronie muszą być podane w sposób umożliwiający ich odbiór przez osoby z różnymi ograniczeniami (chodzi np. o dodanie tekstu alternatywnego do zdjęć dla osób niewidomych).
 2. Funkcjonalność
  Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia. Komponenty i przyciski muszą być dostępne dla osób z różnymi ograniczeniami (np. osoby z ograniczeniami ruchowymi powinny być w stanie przeglądać witrynę korzystając z klawiatury zamiast z myszki).
 3. Zrozumiałość
  Informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe dla osób, jakie z niej korzystają (język witryny).
 4. Rzetelność
  Treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.

 

Wg zapisów Ustawy z 2019r. od 2022r. Ministerstwo Cyfryzacji kontrolujące strony BIP oraz strony WWW podmiotów publicznych może nakładać kary finansowe za brak tzw. Deklaracji dostępności cyfrowej (5.000zł) oraz z brak dostępności cyfrowej strony (10.000zł).

Do 31 marca każdego roku podmiot publiczny zobowiązany jest do zaktualizowania deklaracji dostępności na swojej stronie BIP oraz WWW.

 

W razie pytań prosimy o kontakt, pomożemy zrealizować obowiązki związane z dostępnością cyfrową.