bezpieczny i intuicyjny Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w skrzynkach elektronicznych, coraz bliżej e-Doręczenia

e-Doręczenia zamiast poczty e-Puap

e-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczona przez co najmniej jednego dostawcę usług zaufania. W praktyce to możliwość odbierania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów.

Oznacza to, że zamiast tradycyjnego papierowego listu urzędowego, pismo zostanie przesłane w formie cyfrowej na adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Wdrażanie usługi przebiega etapowo, co oznacza, że kolejne podmioty publiczne będą dołączać do systemu zgodnie z przyjętym harmonogramem, na przestrzeni najbliższych lat.

Na start szykują się podmioty administracji rządowej.

Projekt rządowy, który w praktyce zastąpi znaną dotychczasową platformę e-Puap.

Lista podmiotów publicznych – kiedy e-Doręczenie i usługa hybrydowa będą wprowadzone? 

Jednostki zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej:

  • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy – od 5 lipca 2022 r.
  • Organy władzy publicznej inne niż wymienione w (ust.1.) punkcie 1., w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy – od 5 lipca 2022 r.
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – od 5 lipca 2022 r.
  • Narodowy Fundusz Zdrowia – od 5 lipca 2022 r.
  • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych – od 1 stycznia 2023 r.
  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe – 1 stycznia 2024 r.; hybrydowa – 1 października 2029 r.
  • Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna – 1 października 2029 r.
  • Podmioty publiczne inne niż wyżej wymienione – od 1 stycznia 2025 r.

 

Kalendarz wdrażania e-Doręczeń i usługi hybrydowej w administracji publicznej

Jednostka/organ Zobowiązanie stosowania przepisów ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi:
rejestrowanego doręczenia elektronicznego hybrydowej
Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy od 5 lipca 2022 r. od 5 lipca 2022 r.
Organy władzy publicznej (inne niż organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy), w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy od 5 lipca 2022 r. od 5 lipca 2022 r.
ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS od 5 lipca 2022 r. od 5 lipca 2022 r.
NFZ od 5 lipca 2022 r. od 5 lipca 2022 r.
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych od 1 stycznia 2023 r. od 1 stycznia 2023 r.
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe od 1 stycznia 2024 r. od 1 października 2029 r.
Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna od 1 października 2029 r. od 1 października 2029 r.
Inne podmioty publiczne (które nie zostały wymienione wyżej w tabeli) od 1 stycznia 2025 r. od 1 stycznia 2025 r.